Rakaat in appreciation for the revealation of the Threefold Lotus Sutra

To listen to audio version of rakaat , click on the speaker icon.

Myo ho ren ge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.


Niji seson. Ju sanmai. Anjo

ni ki. Go shari-hotsu. Sho-

but chi-e. Jinjin muryo. Go

chi-e mon. Nange nannyu. Issai

shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho

fu no chi. Sho-i sha ga. Butsu

zo shingon. Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyo

sho-butsu. Muryo doho. Yumyo

shojin. Myosho fu mon. Joju

jinjin. Mi-zo-u ho. Zui gi sho

setsu. Ishu nange. Shari-hotsu.

Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.

Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu

shu hoben. Indo shujo. Ryo ri

sho jaku. Sho-i sha ga. Nyorai

hoben. Chiken hara-mitsu. Kai

i gu-soku. Shari-hotsu. Nyorai

chiken. Kodai jinnon. Muryo

muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo.

Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.

Joju issai. Mi-zo-u ho. Shari-

hotsu. Nyorai no. Shuju fun-

betsu. Gyo ses sho ho. Gon-

ju nyunan. Ekka shushin. Shari-

hotsu. Shu yo gon shi. Muryo
è
muhen. Mi-zo-u ho. Bus shitsu

joju. Shi shari-hotsu. Fu shu bu

setsu. Sho-i sha ga. Bus sho

joju. Dai ichi ke-u. Nange shi

ho. Yui butsu yo butsu. Nai no

kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.


Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.


Niji butsu go. Sho bo-satsu gyu.

Issai daishu. Sho zen-nanshi.

Nyoto to shinge. Nyorai jotai

shi go. Bu go daishu. Nyoto to

shinge. Nyorai jotai shi go. U

bu go. Sho daishu. Nyoto to shin-

ge. Nyorai jotai shi go. Zeji

bo-satsu daishu. Mi-roku i shu.

Gassho byaku butsu gon. Seson.

Yui gan ses shi. Gato to shinju

butsu-go. Nyo ze san byaku i.

Bu gon. Yui gan ses shi. Gato

to shinju butsu-go. Niji seson.

Chi sho bo-satsu. San sho fu shi.

Ni go shi gon. Nyoto tai cho.

Nyorai hi-mitsu. Jinzu shi riki.

Issai seken. Tennin gyu. Ashu-

ra. Kai i kon shaka-muni-butsu.

Shus shaku-shi gu. Ko gayajo.

Fu on. Za o dojo. Toku a-noku-

ta-ra san-myaku sanbodai. Nen

zen-nanshi. Ga jitsu jo-butsu

irai. Muryo muhen. Hyaku sen

man noku. Nayuta ko. Hi nyo go

hyaku sen man noku. Nayuta.

Asogi. Sanzen dai sen sekai.

Ke shi u nin. Matchi mijin.

Ka o tobo. Go hyaku sen man

noku. Nayuta. Asogi koku.

Nai ge ichi-jin. Nyo ze to gyo.

Jin ze mijin. Sho zen-nanshi.

O i unga. Ze sho sekai. Ka

toku shiyui. Kyokei chi go. Shu

fu. Mi-roku bo-sat to. Ku byaku

butsu gon. Seson. Ze sho sekai.

Muryo muhen. Hi sanju sho chi.

Yaku hi shin-riki sho. Gyu issai

shomon. Hyaku-shi-butsu. I mu-

rochi. Fu no shiyui. Chi go

genshu. Gato ju. A-yui-ot-chi-ji.

O ze ji chu. Yaku sho fu

das seson. Nyo ze sho sekai.

Muryo muhen. Niji butsu go.

Dai bosas shu. Sho zen-nanshi.

Konto funmyo. Sengo nyoto.

Ze sho sekai. Nyaku jaku mijin.

Gyu fu jaku sha. Jin ni i jin.

Ichi-jin ikko. Ga jo-butsu irai.

Bu ka o shi. Hyaku sen man

noku. Nayuta. Asogi ko. Ji

ju ze rai. Ga jo zai shi. Shaba

sekai. Seppo kyoke. Yaku o

yosho. Hyaku sen man noku.

Nayuta. Asogi koku. Dori

shujo. Sho zen-nanshi. O ze

chugen. Ga setsu nen-do-but to.

U bu gon go. Nyu o nehan.

Nyo ze kai i. Hoben fun-betsu.

sho zen-nanshi. Nyaku u shujo.

Raishi ga sho. Ga i butsu-gen.

Kan go shin to. Sho kon ridon.

Zui sho o do. Shosho ji setsu.

Myoji fudo. Nenki daisho. Yaku-

bu gen gon. To nyu nehan. U

i shuju hoben. Setsu mimyo

ho. No ryo shujo. Hok kangi

shin. Sho zen-nanshi. Nyorai

ken sho shujo. Gyo o shobo.

Toku hak ku ju sha. I ze

nin setsu. Ga sho shukke. Toku

a-noku-ta-ra. San-myaku sanbodai.

Nen ga jitsu. Jo-butsu irai.

Ku-on nyaku shi. Tan ni hoben.

Kyoke shujo. Ryo nyu butsu-do.

Sa nyo ze setsu. Sho zen-nanshi.

Nyorai sho en kyoden. Kai i

dodas shujo. Waku sek koshin.

Waku set tashin. Waku ji koshin.

Waku ji tashin. Waku ji koji.

Waku ji taji. Sho sho gon-setsu.

Kai jitsu fu ko. Sho-i sha ga.

Nyorai nyojit chiken. Sangai

shi so. Mu u shoji. Nyaku tai

nyaku shutsu. Yaku mu zai-se.

Gyu metsu-do sha. Hi jitsu hi

ko. Hi nyo hi i. Fu nyo san-

gai. Ken no sangai. Nyo shi

shi ji. Nyorai myo ken. Mu u

shaku-myo. I sho shujo. U shu-

ju sho. Shuju yoku. Shuju gyo.

Shuju oku-so. Fun-bek ko. Yoku

ryo sho sho zengon. I nyakkan

innen. Hiyu gonji. Shuju seppo.

Shosa butsu-ji. Mi zo zan pai.

Nyo ze. Ga jo-butsu irai. Jindai

ku-on. Jumyo muryo. Asogi ko.

Joju fu-metsu. Sho zen-nanshi.

Ga hon gyo bo-satsu do. Sho jo

jumyo. Kon yu mi jin. Bu bai jo

shu. Nen kon hi jitsu metsu-do.

Ni ben sho gon. To shu metsu-

do. Nyorai i ze hoben. Kyoke

shujo. Sho-i sha ga. Nyaku buk-

ku-ju o se. Haku-toku shi nin.

Fu shu zengon. Bingu gesen. Ton-

jaku go-yoku. Nyu o oku-so.

Moken mo chu. Nyakken nyorai.

Jo zai fu-metsu. Ben ki kyoshi.

Ni e endai. Fu no sho o. Nan-

zo shi so. Kugyo shi shin. Ze

ko nyorai. I hoben setsu. Bi-

ku to chi. Sho-bus shus-se.

Nan ka chigu. Sho-i sha ga.

Sho haku-toku nin. Ka muryo.

Hyaku sen man nok-ko. Waku

u ken butsu. Waku fu ken sha.

I shiji ko. Ga sa ze gon.

Sho bi-ku. Nyorai nan ka tokken.

Shi shujo to. Mon nyo ze go.

Hit to sho o. Nanzo shi so.

Shin ne renbo. Katsu-go o butsu.

Ben shu zengon. Ze ko nyorai.

Sui fu jitsu metsu. Ni gon metsu-

do. U zen-nanshi. Sho-butsu nyo-

rai. Ho kai nyo ze. I do shu-

jo. Kai jitsu fu ko. Hi nyo ro-

i. Chi-e so-datsu. Myo ren ho-

yaku. Zen ji shubyo. Go nin ta.

Sho shi-soku. Nyaku ju niju. Nai-

shi hyaku-shu. I u ji-en. On

shi yo-koku. Sho shi o go. On

ta doku-yaku. Yaku hotsu monran.

Enden u ji. Zeji go bu. Gen

rai ki ke. Sho shi on doku.

Waku shitsu honshin. Waku fu

shis sha. Yo ken go bu. Kai dai

kangi. Haiki monjin. Zen nan

non ki. Gato guchi. Go buku

doku-yaku. Gan ken kuryo. Kyo

shi jumyo. Bu ken shi to. Kuno

nyo ze. E sho kyobo. Gu ko

yaku-so. Shiki ko mimi. Kai shitsu

gu-soku. Toshi wago. Yo shi

ryo buku. Ni sa ze gon. Shi dai

ro-yaku. Shiki ko mimi. Kai shitsu

gu-soku. Nyoto ka buku. Soku jo

kuno. Mu bu shugen. Go sho

shi chu. Fu shis shin ja. Ken shi

ro-yaku. Shiki ko gu ko. Soku-ben

buku shi. Byo jin jo yu. Yo shis-

shin ja. Ken go bu rai. Sui yak-

kangi. Monjin gu-shaku ji byo.

Nen yo go yaku. Ni fu ko buku.

Sho-i sha ga. Dokke jinnyu.

Ship ponshin ko. O shi ko.

Shiki ko yaku. Ni i fu mi.

Bu sa ze nen. Shi shi ka min.

I doku sho chu. Shin kai ten-

do. Sui ken ga ki. Gushak ku-

ryo. Nyo ze ko yaku. Ni fu ko

buku. Ga kon to setsu hoben.

Ryo buku shi yaku. Soku sa ze

gon. Nyoto to chi. Ga kon sui

ro. Shi ji i shi. Ze ko ro-

yaku. Kon ru zai shi. Nyo ka

shu buku. Mot tsu fu sai. Sa ze

kyo i. Bu shi ta-koku. Ken shi

gen go. Nyo bu i shi. Zeji

sho shi. Mon bu haiso. Shin

dai uno. Ni sa ze nen. Nyaku

bu zai sha. Jimin gato. No ken

kugo. Konja sha ga. On so ta-

koku. Ji yui koro. Mu bu jiko.

Jo e hikan. Shin zui shogo.

Nai chi shi yaku. Shiki ko mimi.

Soku shu buku shi. Doku byo

kai yu. Go bu mon shi. Shit chi

toku sai. Jin ben rai ki. Gen

shi ken shi. Sho zen-nanshi.

O i unga. Ha u nin no. Ses-

shi ro-i. Komo zai fu. Hot cha.

Seson. Butsu gon. Ga yaku nyo

ze. Jo-butsu irai. Muryo muhen.

Hyaku sen man noku. Nayuta.

Asogi ko. I shujo ko. I ho-

ben-riki. Gon to metsu-do. Yaku

mu u no. Nyo ho setsu ga.

Komo ka sha. Niji seson.

Yoku ju sen shigi. Ni setsu

ge gon.

Ji ga toku bur rai.

Sho kyo sho kosshu.

Muryo hyaku sen man.

Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke.

Mushu oku shujo.

Ryo nyu o butsu-do.

Nirai muryo ko.

I do shujo ko.

Hoben gen nehan.

Ni jitsu fu metsu-do.

Jo ju shi seppo.

Ga jo ju o shi.

I sho jin-zu-riki.

Ryo tendo shujo.

Sui gon ni fu ken.

Shu ken ga metsu-do.

Ko kuyo shari.

Gen kai e renbo.

Ni sho katsu-go shin.

Shujo ki shin-buku.

Shichi-jiki i nyunan.

Isshin yok ken butsu.

Fu ji shaku shinmyo.

Ji ga gyu shuso.

Ku shutsu ryojusen.

Ga ji go shujo.

Jo zai shi fu-metsu.

I ho-ben-rik ko.

Gen u metsu fu-metsu.

Yo-koku u shujo.

Kugyo shingyo sha.

Ga bu o hi chu.

I setsu mujo ho.

Nyoto fu mon shi.

Tan ni ga metsu-do.

Ga ken sho shujo.

Motsu-zai o kukai.

Ko fu i gen shin.

Ryo go sho katsu-go.

In go shin renbo.

Nai shutsu i seppo.

Jin-zu-riki nyo ze.

O asogi ko.

Jo zai ryojusen.

Gyu yo sho jusho.

Shujo ken ko jin.

Dai ka sho sho ji.

Ga shi do annon.

Tennin jo juman.

Onrin sho do-kaku.

Shuju ho shogon.

Hoju ta keka.

Shujo sho yu-raku.

Shoten gyaku tenku.

Jo sas shu gi-gaku.

U mandara ke.

San butsu gyu daishu.

Ga jodo fu ki.

Ni shu ken sho jin.

Ufu sho kuno.

Nyo ze shitsu juman.

Ze sho zai shujo.

I aku-go innen.

Ka asogi ko.

Fu mon sanbo myo.

Sho u shu ku-doku.

Nyuwa shichi-jiki sha.

Sokkai ken gashin.

Zai shi ni seppo.

Waku-ji i shi shu.

Setsu butsu-ju muryo.

Ku nai ken bussha.

I setsu butsu nan chi.

Ga chi-riki nyo ze.

Eko sho muryo.

Jumyo mushu ko.

Ku shugo sho toku.

Nyoto u chi sha.

Mot to shi sho gi.

To dan ryo yo jin.

Butsu-go jip puko.

Nyo i zen hoben.

I ji oshi ko.

Jitsu zai ni gon shi.

Mu no sek komo.

Ga yaku i se bu.

Ku sho kugen sha.

I bonbu tendo.

Jitsu zai ni gon metsu.

I jo ken ga ko.

Ni sho kyoshi shin.

Ho-itsu jaku go-yoku.

Da o aku-do chu.

Ga jo chi shujo.

Gyo do fu gyo do.

Zui o sho ka do.

I ses shuju ho.

Mai ji sa ze nen.

I ga ryo shujo.

Toku nyu mu-jo do.

Soku joju busshin.

FIRST PRAYER
Appreciation to the shoten zenjin

I offer gratitude to Bonten, Taishaku, Nitten,
Gatten, Myojoten and all other shoten zenjin,
the universal forces within all life, the
guardians of Buddhism who night and day
protect those who embrace the Gohonzon.

(Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.)


SECOND PRAYER
Appreciation to the Dai-Gohonzon

I solemnly praise the Dai-Gohonzon - the
core of the Juryo chapter of honmon, the
Supreme Law hidden in the depths of the Lotus
Sutra, the inscrutable essence of the universe,
the perfect fusion of kyo and chi, the entity of
kuon ganjo, the entity of the Buddha of ab-
solute freedom, the eternal manifestation of
the ten worlds, the embodiment of ichinen
sanzen, the oneness of Person and Law, the
Dai-Gohonzon enshrined in the High Sanc-
tuary of true Buddhism. I also give thanks for
the immeasurable benefits I have received.

(Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.)

Myo ho ren ge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.


Niji seson. Ju sanmai. Anjo

ni ki. Go shari-hotsu. Sho-

but chi-e. Jinjin muryo. Go

chi-e mon. Nange nannyu. Issai

shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho

fu no chi. Sho-i sha ga. Butsu

zo shingon. Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyo

sho-butsu. Muryo doho. Yumyo

shojin. Myosho fu mon. Joju

jinjin. Mi-zo-u ho. Zui gi sho

setsu. Ishu nange. Shari-hotsu.

Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.

Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu

shu hoben. Indo shujo. Ryo ri

sho jaku. Sho-i sha ga. Nyorai

hoben. Chiken hara-mitsu. Kai

i gu-soku. Shari-hotsu. Nyorai

chiken. Kodai jinnon. Muryo

muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo.

Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.

Joju issai. Mi-zo-u ho. Shari-

hotsu. Nyorai no. Shuju fun-

betsu. Gyo ses sho ho. Gon-

ju nyunan. Ekka shushin. Shari-

hotsu. Shu yo gon shi. Muryo
è
muhen. Mi-zo-u ho. Bus shitsu

joju. Shi shari-hotsu. Fu shu bu

setsu. Sho-i sha ga. Bus sho

joju. Dai ichi ke-u. Nange shi

ho. Yui butsu yo butsu. Nai no

kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.


Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

Ji ga toku bur rai.

Sho kyo sho kosshu.

Muryo hyaku sen man.

Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke.

Mushu oku shujo.

Ryo nyu o butsu-do.

Nirai muryo ko.

I do shujo ko.

Hoben gen nehan.

Ni jitsu fu metsu-do.

Jo ju shi seppo.

Ga jo ju o shi.

I sho jin-zu-riki.

Ryo tendo shujo.

Sui gon ni fu ken.

Shu ken ga metsu-do.

Ko kuyo shari.

Gen kai e renbo.

Ni sho katsu-go shin.

Shujo ki shin-buku.

Shichi-jiki i nyunan.

Isshin yok ken butsu.

Fu ji shaku shinmyo.

Ji ga gyu shuso.

Ku shutsu ryojusen.

Ga ji go shujo.

Jo zai shi fu-metsu.

I ho-ben-rik ko.

Gen u metsu fu-metsu.

Yo-koku u shujo.

Kugyo shingyo sha.

Ga bu o hi chu.

I setsu mujo ho.

Nyoto fu mon shi.

Tan ni ga metsu-do.

Ga ken sho shujo.

Motsu-zai o kukai.

Ko fu i gen shin.

Ryo go sho katsu-go.

In go shin renbo.

Nai shutsu i seppo.

Jin-zu-riki nyo ze.

O asogi ko.

Jo zai ryojusen.

Gyu yo sho jusho.

Shujo ken ko jin.

Dai ka sho sho ji.

Ga shi do annon.

Tennin jo juman.

Onrin sho do-kaku.

Shuju ho shogon.

Hoju ta keka.

Shujo sho yu-raku.

Shoten gyaku tenku.

Jo sas shu gi-gaku.

U mandara ke.

San butsu gyu daishu.

Ga jodo fu ki.

Ni shu ken sho jin.

Ufu sho kuno.

Nyo ze shitsu juman.

Ze sho zai shujo.

I aku-go innen.

Ka asogi ko.

Fu mon sanbo myo.

Sho u shu ku-doku.

Nyuwa shichi-jiki sha.

Sokkai ken gashin.

Zai shi ni seppo.

Waku-ji i shi shu.

Setsu butsu-ju muryo.

Ku nai ken bussha.

I setsu butsu nan chi.

Ga chi-riki nyo ze.

Eko sho muryo.

Jumyo mushu ko.

Ku shugo sho toku.

Nyoto u chi sha.

Mot to shi sho gi.

To dan ryo yo jin.

Butsu-go jip puko.

Nyo i zen hoben.

I ji oshi ko.

Jitsu zai ni gon shi.

Mu no sek komo.

Ga yaku i se bu.

Ku sho kugen sha.

I bonbu tendo.

Jitsu zai ni gon metsu.

I jo ken ga ko.

Ni sho kyoshi shin.

Ho-itsu jaku go-yoku.

Da o aku-do chu.

Ga jo chi shujo.

Gyo do fu gyo do.

Zui o sho ka do.

I ses shuju ho.

Mai ji sa ze nen.

I ga ryo shujo.

Toku nyu mu-jo do.

Soku joju busshin.THIRD PRAYER
Appreciation to Nichiren Daishonin
and the subsequent Buddahs

I offer praise and deepest gratitude to Nichiren
Daishonin, the True Buddha of the hon'nin-myo,
who possesses the three enlightened attributes
and the three virtues of parent, teacher, and
sovereign. His immense mercy transcends
past, present and future and leads all people to
enlightenment.

(Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.)

I offer praise and deepest gratitude to T'ien T'ai Chih-i, who
translated the Lotus Sutra into the Chinese language
and whose commentaries added great understanding to
the practice of True Buddhism.

(Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.)

I offer praise and deepest gratitude to Siddhartha,
also known as, Shakyamuni, whose profound wisdom
revealed the Three Great Secret Laws within the profound
truths of the Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful
Law.

(Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.)

FOURTH PRAYER
For the attainment of Kosen-rufu

I sincerely pray for the earliest possible
realization of Kosen-rufu throughout the
entire world.

(Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.)

I pray to erase my negative karma created by
my own past causes and to fulfill my wishes in
this life and in the future.

(Offer personal prayers here. Chant
Nam-myoho-renge-kyo three times.)

Myo ho ren ge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.


Niji seson. Ju sanmai. Anjo

ni ki. Go shari-hotsu. Sho-

but chi-e. Jinjin muryo. Go

chi-e mon. Nange nannyu. Issai

shomon. Hyaku-shi-butsu. Sho

fu no chi. Sho-i sha ga. Butsu

zo shingon. Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyo

sho-butsu. Muryo doho. Yumyo

shojin. Myosho fu mon. Joju

jinjin. Mi-zo-u ho. Zui gi sho

setsu. Ishu nange. Shari-hotsu.

Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.

Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu

shu hoben. Indo shujo. Ryo ri

sho jaku. Sho-i sha ga. Nyorai

hoben. Chiken hara-mitsu. Kai

i gu-soku. Shari-hotsu. Nyorai

chiken. Kodai jinnon. Muryo

muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo.

Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.

Joju issai. Mi-zo-u ho. Shari-

hotsu. Nyorai no. Shuju fun-

betsu. Gyo ses sho ho. Gon-

ju nyunan. Ekka shushin. Shari-

hotsu. Shu yo gon shi. Muryo
è
muhen. Mi-zo-u ho. Bus shitsu

joju. Shi shari-hotsu. Fu shu bu

setsu. Sho-i sha ga. Bus sho

joju. Dai ichi ke-u. Nange shi

ho. Yui butsu yo butsu. Nai no

kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so.

Nyo ze sho. Nyo ze tai.

Nyo ze riki. Nyo ze sa.

Nyo ze in. Nyo ze en.

Nyo ze ka. Nyo ze ho.

Nyo ze honmak kukyo to.


Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

Ji ga toku bur rai.

Sho kyo sho kosshu.

Muryo hyaku sen man.

Oku sai asogi.

Jo seppo kyoke.

Mushu oku shujo.

Ryo nyu o butsu-do.

Nirai muryo ko.

I do shujo ko.

Hoben gen nehan.

Ni jitsu fu metsu-do.

Jo ju shi seppo.

Ga jo ju o shi.

I sho jin-zu-riki.

Ryo tendo shujo.

Sui gon ni fu ken.

Shu ken ga metsu-do.

Ko kuyo shari.

Gen kai e renbo.

Ni sho katsu-go shin.

Shujo ki shin-buku.

Shichi-jiki i nyunan.

Isshin yok ken butsu.

Fu ji shaku shinmyo.

Ji ga gyu shuso.

Ku shutsu ryojusen.

Ga ji go shujo.

Jo zai shi fu-metsu.

I ho-ben-rik ko.

Gen u metsu fu-metsu.

Yo-koku u shujo.

Kugyo shingyo sha.

Ga bu o hi chu.

I setsu mujo ho.

Nyoto fu mon shi.

Tan ni ga metsu-do.

Ga ken sho shujo.

Motsu-zai o kukai.

Ko fu i gen shin.

Ryo go sho katsu-go.

In go shin renbo.

Nai shutsu i seppo.

Jin-zu-riki nyo ze.

O asogi ko.

Jo zai ryojusen.

Gyu yo sho jusho.

Shujo ken ko jin.

Dai ka sho sho ji.

Ga shi do annon.

Tennin jo juman.

Onrin sho do-kaku.

Shuju ho shogon.

Hoju ta keka.

Shujo sho yu-raku.

Shoten gyaku tenku.

Jo sas shu gi-gaku.

U mandara ke.

San butsu gyu daishu.

Ga jodo fu ki.

Ni shu ken sho jin.

Ufu sho kuno.

Nyo ze shitsu juman.

Ze sho zai shujo.

I aku-go innen.

Ka asogi ko.

Fu mon sanbo myo.

Sho u shu ku-doku.

Nyuwa shichi-jiki sha.

Sokkai ken gashin.

Zai shi ni seppo.

Waku-ji i shi shu.

Setsu butsu-ju muryo.

Ku nai ken bussha.

I setsu butsu nan chi.

Ga chi-riki nyo ze.

Eko sho muryo.

Jumyo mushu ko.

Ku shugo sho toku.

Nyoto u chi sha.

Mot to shi sho gi.

To dan ryo yo jin.

Butsu-go jip puko.

Nyo i zen hoben.

I ji oshi ko.

Jitsu zai ni gon shi.

Mu no sek komo.

Ga yaku i se bu.

Ku sho kugen sha.

I bonbu tendo.

Jitsu zai ni gon metsu.

I jo ken ga ko.

Ni sho kyoshi shin.

Ho-itsu jaku go-yoku.

Da o aku-do chu.

Ga jo chi shujo.

Gyo do fu gyo do.

Zui o sho ka do.

I ses shuju ho.

Mai ji sa ze nen.

I ga ryo shujo.

Toku nyu mu-jo do.

Soku joju busshin.


FIFTH PRAYER
Memorial for the deceased

I pray for my deceased relatives and for all
who have passed away, especially these
individuals - Nam-myoho-renge-kyo.

(Offer special memorial prayers while
sounding the bell continuously. Then chant
Nam-myoho-renge-kyo three times.)

Lastly, I pray for the Gohonzon's impartial
benefits to spread throughout the world and
bring peace and happiness to all mankind and
the entire universe.

(Sound the bell and conclude Gongyo by
chanting Nam-myoho-renge-kyo three
times.)